Select PageMacroeconomic data

US

US leading data has been improving since the beginning of 2016. Recently we have observed some signs of potential slowdown in leading macro growth, but it is not yet confirmed by other indicators. If the data deteriorates further more caution is advised.

EU

EU is booming. All leading indicators are pointing upwards with no signs of slowing down. Part of this strong uptrend is relatively poor growth since the end of global financial crisis – Europe seems to be catching up.

China / Emerging Markets

China seems to be in the media’s focus again but leading macro data has just started to improve again. Other emerging markets have even better growth which is a bit more volatile than developed markets. Overall there is no sign of a major slowdown in EM in the next few months or quarters. Of course if the data turns in the other way, we will cut our exposure to equity markets.

Expected long term returns

Currently emerging markets are most undervalued especially Russia and Turkey. Some European countries are also undervalued (Italy, Spain and UK to some extent). US is still one of the most overvalued markets – we can expect quite low returns from US stocks in the long term.

FT Quant’s current allocation

Legal

Omejitve odgovornosti in Pogoji uporabe

Prosimo vas, da pozorno preberete spodaj navedene omejitve odgovornosti in pogoje uporabe spletne strani vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se domneva, da ste prebrali, ste seznanjeni in se strinjate s pogoji in določbami tega dokumenta. Informacije, navedene v dokumentu in na spletni strani, so lahko predmet sprememb s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. kadarkoli brez njenega predhodnega obvestila. Strinjanju s spremenjenimi pogoji se lahko izognete z rednim prebiranjem tega dokumenta.

Pravno obvestilo

Vsebine, podobe in podatki, objavljeni na tej spletni strani, so pripravljeni in vzdrževani s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba za upravljanje), in so predmet pravic intelektualne lastnine. Kot take jih je prepovedano razmnoževati, objavljati ali kako drugače razširjati brez predhodnega pisnega soglasja družbe za upravljanje. Informacije, dostopne na tej spletni strani, se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene, namenjene pa so izključno osnovnemu informiranju vlagatelja. Spletna stran je namenjena zlasti slovenskim vlagateljem in ni ne namenjena ne usmerjena k vlagateljem iz Združenih držav Amerike. Družba za upravljanje opravlja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2, Uradni list RS, št. 77/2011 s spremembami in dopolnitvami), predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in drugo relevantno zakonodajo, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Navedena Agencija je družbi za upravljanje izdala dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja osnovnih investicijskih skladov z odločbo opr. št. 40220-3/2012-24 dne 22. marec 2013. Seznam notificiranih UCITS skladov, tj. skladov, oblikovanih v drugi državi članici EU, ki se tržijo v Republiki Sloveniji, katerih trženje opravlja družba za upravljanje poleg storitev upravljanja osnovnih investicijskih skladov, je dostopen na spletni strani www.numerica-fundselection.si, katere upravljavec je prav tako družba za upravljanje, in na strani Agencije za trg vrednostnih papirjev www.a-tvp.si/Default.aspx?id=146. Družba za upravljanje je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, njena matična številka je 6118399000, davčna številka 61469157.

Opozorilo vlagateljem

Družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. je upravljavec vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, njegovo poslovanje pa od izdaje dovoljenja za njegovo upravljanje dne 23. aprila 2014 tudi nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Prospekt vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo vzajemnega sklada in drugi dokumenti o vzajemnem skladu v slovenskem jeziku so vlagatelju brezplačno na voljo na tej spletni strani v rubriki in na spletni strani www.numerica-fundselection.si, v brezplačnem tiskanem izvodu pa tudi na sedežu družbe za upravljanje vsak delavnik od 9.00 do 16.00 ure in v času uradnih ur na vseh pooblaščenih vpisnih mestih. Pooblaščena vpisna mesta so prav tako navedena na spletni strani www.numerica-fundselection.si. OPOZORILO: Donosnost naložbe v vzajemni sklad je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih, zato se vrednost enote premoženja sklada (VEP) spreminja – lahko raste ali pada, in zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji od pretekle uspešnosti naložbe. Prikazani donos naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški: pri samem neto donosu je treba upoštevati vstopno provizijo, izstopnih stroškov pa družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ne zaračunava. Na podlagi navedenega obstaja verjetnost, da vlagatelj po koncu varčevanja ne bo dobil povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in KIID-u.

Omejitve odgovornosti

Vsebina in informacije na tej spletni strani ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti priporočil za nakup ali prodajo enot sklada in drugih storitev. Informacije, objavljene na tej spletni strani, ne pomenijo ponudbe ali vabila k dajanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč so namenjene zgolj informiranju vlagateljev. Mali vlagatelji morajo pred sprejetjem odločitev glede vlaganja poiskati pomoč neodvisnega finančnega ali davčnega svetovalca. Podatki na tej spletni strani so zgolj informativne narave in družba za upravljanje si prizadeva za njihovo pravilnost, ažurnost in resničnost. Vseeno pa družba za upravljanje ne daje nikakršnih izjav, garancij ali zagotovil glede točnosti, pravočasnosti, uspešnosti in popolnosti informacij, materialov ali mnenj, ki so bile vlagateljem dane na voljo na tej spletni strani s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ali s strani kateregakoli izmed njenih partnerjev, podružnic ali zaposlenih, in ne prevzema odgovornosti navedenih oseb za morebitne netočnosti ali napake. Prav tako ni dopuščeno nobeno sklicevanje na kakršenkoli namen informacij in mnenj, vsebovanih v tem dokumentu, in vlagatelj vse objavljene informacije in material uporablja v celoti na svojo lastno odgovornost. Družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. si pridržuje pravico spremeniti vsebino te spletne strani kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu brez predhodnega pisnega opozorila. Družba za upravljanje pri tem ne odgovarja za kakršnokoli dopolnitev, spremembo ter začasno ali dokončno ukinitev kateregakoli produkta ali storitve, opisane na tej spletni strani. Vlagatelju je družba za upravljanje v primeru morebitnih dodatih vprašanj ali poizvedb glede vsebine in podatkov, objavljenih na tej spletni strani, na voljo na elektronskem naslovu info@numerica-partners.si.

Varstvo osebnih in zaupnih podatkov

Družba za upravljanje obvešča uporabnike spletne strani, da bo vse informacije, pridobljene od uporabnikov spletne strani, uporabljala izključno za potrebe administracije in komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem in oglaševanjem vzajemnega sklada. S pridobljenimi osebnimi podatki vlagatelja bo družba za upravljanje kot upravljalec zbirke osebnih podatkov postopala skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami), v skladu s katerim na zahtevo vlagatelja le-temu omogoči vpogled v osebne podatke, zbrane v zbirki osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. S tem ko vlagatelj posreduje svoje podatke družbi za upravljanje, dovoljuje, da družba za upravljanje navedene podatke obdeluje za namen njenega poslovanja v svojih zbirkah podatkov. Osebnih in zaupnih podatkov družba za upravljanje ne uporablja v druge namene in jih ne posreduje tretjim osebam. Podatke lahko družba za upravljanje ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga vlagatelj posreduje družbi za upravljanje. Pisni preklic se lahko nanaša tudi na posamezen namen oziroma storitev. Vlagatelj lahko tudi po zgoraj navedeni elektronski pošti družbi za upravljanje kadarkoli sporoči, da ne želi več prejemati elektronskih sporočil na svoj elektronski naslov ali katerih posameznih vrst sporočil oziroma vsebin ne želi več prejemati.